Please wait ..

Informatie over gegevensbescherming

Versie 05 / 2018

Algemeen

Voor Hansgrohe SE is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend (a) op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden of (b) met uw afzonderlijke verklaring van toestemming. In het volgende gedeelte informeren wij u over onze wettelijke bevoegdheden voor zover niet uitdrukkelijk naar de noodzaak van de verklaring van toestemming wordt verwezen.

Toestemming voor het gebruik van het aanbod op onze website

Wanneer u het aanbod op onze webpagina's oproept, verzamelen wij tijdelijk de volgende gebruiksgegevens en slaan deze op, zodat u van de site gebruik kunt maken: identificatiekenmerken (uw IP-adres, indien nodig, de gebruikersnaam en wachtwoorden), gegevens over het begin, het einde en de aard van het gebruik, evenals gegevens over het soort browser en besturingssysteem. Daarbij gaat het om een technische procedure die bij het oproepen van webpagina's op het internet noodzakelijk is. Hetzelfde gebeurt, wanneer u naar de inhoud van onze Newsletters gaat (voor zover niet wettelijk anderszins toegestaan, worden onze Newsletters alleen als u dat wenst en met uw uitdrukkelijke toestemming verzonden).

De persoonsgegevens die u vrijwillig ter beschikking heeft gesteld

Wanneer u via contactformulieren op onze webpagina's, via e-mail of andere post vrijwillig persoonsgegevens aan ons overdraagt, zoals namen, titel, e-mail- of postadres, telefoonnummer, persoonlijke berichten, enz., dan slaan wij deze gegevens op en gebruiken deze om de betreffende, aangevraagde services uit te voeren (bijv. het toezenden van aangevraagde informatie, beantwoorden van technische of overige vragen, reactie op uw feedback over de webpagina's).

Via een sollicitatieformulier op onze webpagina kunt u zich voor werkzaamheden (bijv. baan, afstudeeropdracht, opleiding) bij een bedrijf van het Hansgrohe-concern in uw land aanmelden. De persoonsgegevens die u door middel van het formulier (met inbegrip van bijlagen) ter beschikking heeft gesteld, sturen wij door naar het bedrijf in het land dat de vacature heeft gepubliceerd. Dit gebeurt uitsluitend om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren. Wij wissen uw persoonsgegevens onmiddellijk nadat wij deze hebben doorgestuurd. Het bedrijf dat de vacature heeft gepubliceerd, wist deze gegevens uiterlijk 6 maanden na afronding van het sollicitatieproces. Dit geldt altijd onder voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor verdere opslag.

Via een zoekactie naar dealers kunt u via onze website een verzoek om contact met u op te nemen richten aan de door u geselecteerde dealer. Wij controleren de ingevoerde gegevens niet, maar zenden uw verzoek onmiddellijk door naar de dealer. Deze ontvangt de door u ingevoerde informatie, waaronder uw persoonsgegevens. Wij wissen deze gegevens in onze systemen nadat wij deze hebben doorgestuurd, voor zover u niet wilt deelnemen aan het beoordelen van de dealer en wij verder wettelijk niet verplicht zijn de gegevens langer op te slaan.

Wanneer u onze functie "Doorverwijzing naar dealer" gebruikt, slaan wij de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en namen op die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het eventueel door u ingevoerde bericht voor het overdragen van de mededeling. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk wissen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Wanneer u onze E-card-functie gebruikt, zullen wij de e-mailadressen en namen opslaan die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het door u ingevoerde bericht en uw IP-adres voor het verzenden van het bericht. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk wissen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het beperkte kader van de wettelijke bevoegdheden voor marketingdoeleinden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming krijgt u via e-mail of telefoon geen reclame. Op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden verwerken en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt, voor zover dat noodzakelijk is (1) voor marketingdoeleinden voor eigen aanbiedingen of (2) de overdracht van deze gegevens aan het Hansgrohe-concern voor hun marketingactiviteiten: lidmaatschap van een personengroep (bijv. uw hoedanigheid als klant of belangstellende van Hansgrohe), naam, titel, academische graad, beroeps-, branche- of bedrijfsnaam, adres (echter geen telefoon- of e-mailcontactgegevens) en geboortejaar. Voor marketinguitingen voor eigen aanbiedingen slaan wij, behalve deze gegevens, eventueel andere, rechtmatig door ons verworven gegevens op en gebruiken deze. Voor zover wij de boven genoemde gegevens aan de bij ons concern behorende bedrijven voor hun marketingdoeleinden overdragen, zijn deze wettelijk verplicht u erop te attenderen dat deze de gegevens van ons hebben verkregen (verwijzing in marketingmateriaal, e.d.). In dat geval slaan wij gedurende twee jaar de informatie op over de oorsprong en de ontvanger van de gegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Informatie over uw gebruiksgedrag

Aangezien wij onze aanbiedingen en onze reclame optimaal willen aanpassen aan de behoeften van de klant, hebben wij informatie nodig over het algemene gebruiksgedrag van die klant. Om die reden genereren wij uit de genoemde gebruiksgegevens, die wij op een betrouwbare manier verzamelen om ons websiteaanbod mogelijk te maken, gebruiksprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen. D.w.z. dat wij alle gegevens in de gebruiksgegevens die zouden kunnen terugverwijzen naar u als persoon (zoals IP-adres, gebruikersnamen, wachtwoorden), vervangen door een abstract kenmerk. Er wordt geen samenvatting gemaakt van de gebruiksprofielen met gegevens over u als persoon. Deze zullen evenmin voor andere doeleinden worden gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het opstellen van gebruiksprofielen.

Op sommige van onze websites hebben wij het 'tynt'-tool geïnstalleerd. Als vanuit dergelijke websites inhouden via 'copy-paste' (kopiëren en plakken) in e-mails of op sociale netwerken (bijv Facebook) worden toegevoegd, dan voegt deze tool een link toe naar de desbetreffende website en deelt ons mee, van welke website tijdens het proces van kopiëren en plakken gebruik werd gemaakt. Deze informatie wordt op puur geanonimiseerde basis verzameld. Hansgrohe kan op geen enkel moment zien, wie de desbetreffende inhouden met wie heeft uitgewisseld. Nadere informatie over deze tool kunt u inzien onder www.tynt.com.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google') Google Analytics maakt gebruik van zg. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik samenhangende diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door de software van uw browser navenant in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Met betrekking tot de discussie over de inzet van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij er op wijzen dat deze website Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” gebruikt en daarom IP-adressen slechts ingekort worden verwerkt, om een directe terugkoppeling naar personen uit te sluiten.

Op sommige van onze websites hebben wij het 'tynt'-tool geïnstalleerd. Als vanuit dergelijke websites inhouden via 'copy-paste' (kopiëren en plakken) in e-mails of op sociale netwerken (bijv Facebook) worden toegevoegd, dan voegt deze tool een link toe naar de desbetreffende website en deelt ons mee, van welke website tijdens het proces van kopiëren en plakken gebruik werd gemaakt. Deze informatie wordt op puur geanonimiseerde basis verzameld. Hansgrohe kan op geen enkel moment zien, wie de desbetreffende inhouden met wie heeft uitgewisseld. Nadere informatie over deze tool kunt u inzien onder www.tynt.com.

Toegang tot het gegevensgeheugen van uw eindapparatuur (gebruik van cookies)

Zonder uw voorafgaande toestemming maken wij alleen gebruik van de cookies-technologie, zodat er gebruik kan worden gemaakt van het aanbod op onze webpagina's. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten om o.a. bezoekers te identificeren die onze webpagina's herhaaldelijk bezoeken. Deze worden op uw eindapparatuur opgeslagen en vanaf dat punt door ons opgeroepen. Tijdens deze processen verzamelen wij geen persoonsgegevens zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming en maken daar evenmin gebruik van. Wij korten uw IP-adres af, zodat er geen verwijzing is naar u als persoon. Bovendien verzamelen wij alleen gegevens over de door u gekozen opties en slaan deze op (bijv. taalversies, landenpagina's, B2B- of B2C-aanbiedingen), product-ID uit memo's of downloadcenter, frequentie en duur van het paginabezoek, enz. U kunt te allen tijde via uw browserinstellingen vastleggen dat u geen cookies wilt ontvangen, of u kunt de op uw eindapparatuur opgeslagen gegevens wissen. Wanneer wij gebruik willen maken van cookies voor de op de behoeften afgestemde optimalisering van ons aanbod en onze marketing, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Externe dienstverleners

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens worden wij ten dele ondersteund door geselecteerde dienstverleners die in overeenstemming met hun opdracht zich jegens ons streng aan de voorschriften houden en die wij voor aanvang van hun taak als dienstverlener en daarna periodiek controleren.

Gegevens wissen

Voor zover in deze informatie over gegevensbescherming niets anders is bepaald, wissen wij uw persoonsgegevens uiterlijk drie maanden na het vervallen van het doel voor de opslag, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Uw rechten en contactpersoon

Met uitzondering van de hiervoor genoemde rechten kunt u te allen tijde om informatie vragen over de over u opgeslagen gegevens, evenals verzoeken om foutieve gegevens te corrigeren of te wissen. Wij verzoeken u uw bezwaren, vragen, informatie- of verwijderingsverzoeken, klachten, e.d., te richten aan:

Hansgrohe SE
Ingo Lorenz
Auestr. 5-9
D - 77761 Schiltach

Dataminimalisatie

We slaan persoonlijke gegevens in overeenstemming met de principes van datareductie en data minimalisatie alleen op, zo lang als nodig is of vereist door de wet (wettelijke bewaartermijn). Als het doel van de verzamelde informatie niet meer van toepassing is, of als de bewaartermijn eindigt, blokkeren of verwijderen we de gegevens.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar:

U hebt het recht op informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het recht te corrigeren, te blokkeren of verwijderen van deze gegevens.

Uitzonderingen: Dit is de benodigde dataopslag voor de verwerking van zakelijke transacties of gegevens die onder de wettelijke bewaarplicht vallen. 

U kunt uw toestemming voor gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik op elk moment intrekken. Neem per e-mail contact met ons op via privacy@hansgrohe.com. 

Wij staan tot uw beschikking voor verdere vragen over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt contact met ons opnemen via het e-mail adres privacy@hansgrohe.com of via de contact gegevens in de Disclaimer.

Om een gegevensblokkering op elk gewenst moment te kunnen overwegen, is het noodzakelijk om de gegevens, voor controle doeleinden, te bewaren in een vergrendeld bestand. Wanneer er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook om verwijdering van de gegevens vragen. Anders blokkeren we de gegevens, als u dat wilt. 

Met betrekking tot de herziening van de privacyverklaring, moeten we rekening houden met de volgende formulering en deze indien nodig opnemen bij het aanpassen van de pagina:

Wijziging van ons privacy beleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacy beleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat het privacy beleid moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene services. Het nieuwe privacy beleid is dan van toepassing op uw aanbieding bij uw volgende bezoek aan onze website.

Informatie over gegevensbescherming

Versie 05 / 2018

Algemeen

Voor Hansgrohe SE is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend (a) op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden of (b) met uw afzonderlijke verklaring van toestemming. In het volgende gedeelte informeren wij u over onze wettelijke bevoegdheden voor zover niet uitdrukkelijk naar de noodzaak van de verklaring van toestemming wordt verwezen.

Toestemming voor het gebruik van het aanbod op onze website

Wanneer u het aanbod op onze webpagina's oproept, verzamelen wij tijdelijk de volgende gebruiksgegevens en slaan deze op, zodat u van de site gebruik kunt maken: identificatiekenmerken (uw IP-adres, indien nodig, de gebruikersnaam en wachtwoorden), gegevens over het begin, het einde en de aard van het gebruik, evenals gegevens over het soort browser en besturingssysteem. Daarbij gaat het om een technische procedure die bij het oproepen van webpagina's op het internet noodzakelijk is. Hetzelfde gebeurt, wanneer u naar de inhoud van onze Newsletters gaat (voor zover niet wettelijk anderszins toegestaan, worden onze Newsletters alleen als u dat wenst en met uw uitdrukkelijke toestemming verzonden).

De persoonsgegevens die u vrijwillig ter beschikking heeft gesteld

Wanneer u via contactformulieren op onze webpagina's, via e-mail of andere post vrijwillig persoonsgegevens aan ons overdraagt, zoals namen, titel, e-mail- of postadres, telefoonnummer, persoonlijke berichten, enz., dan slaan wij deze gegevens op en gebruiken deze om de betreffende, aangevraagde services uit te voeren (bijv. het toezenden van aangevraagde informatie, beantwoorden van technische of overige vragen, reactie op uw feedback over de webpagina's).

Via een sollicitatieformulier op onze webpagina kunt u zich voor werkzaamheden (bijv. baan, afstudeeropdracht, opleiding) bij een bedrijf van het Hansgrohe-concern in uw land aanmelden. De persoonsgegevens die u door middel van het formulier (met inbegrip van bijlagen) ter beschikking heeft gesteld, sturen wij door naar het bedrijf in het land dat de vacature heeft gepubliceerd. Dit gebeurt uitsluitend om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren. Wij wissen uw persoonsgegevens onmiddellijk nadat wij deze hebben doorgestuurd. Het bedrijf dat de vacature heeft gepubliceerd, wist deze gegevens uiterlijk 6 maanden na afronding van het sollicitatieproces. Dit geldt altijd onder voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor verdere opslag.

Via een zoekactie naar dealers kunt u via onze website een verzoek om contact met u op te nemen richten aan de door u geselecteerde dealer. Wij controleren de ingevoerde gegevens niet, maar zenden uw verzoek onmiddellijk door naar de dealer. Deze ontvangt de door u ingevoerde informatie, waaronder uw persoonsgegevens. Wij wissen deze gegevens in onze systemen nadat wij deze hebben doorgestuurd, voor zover u niet wilt deelnemen aan het beoordelen van de dealer en wij verder wettelijk niet verplicht zijn de gegevens langer op te slaan.

Wanneer u onze functie "Doorverwijzing naar dealer" gebruikt, slaan wij de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en namen op die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het eventueel door u ingevoerde bericht voor het overdragen van de mededeling. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk wissen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Wanneer u onze E-card-functie gebruikt, zullen wij de e-mailadressen en namen opslaan die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het door u ingevoerde bericht en uw IP-adres voor het verzenden van het bericht. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk wissen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het beperkte kader van de wettelijke bevoegdheden voor marketingdoeleinden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming krijgt u via e-mail of telefoon geen reclame. Op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden verwerken en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt, voor zover dat noodzakelijk is (1) voor marketingdoeleinden voor eigen aanbiedingen of (2) de overdracht van deze gegevens aan het Hansgrohe-concern voor hun marketingactiviteiten: lidmaatschap van een personengroep (bijv. uw hoedanigheid als klant of belangstellende van Hansgrohe), naam, titel, academische graad, beroeps-, branche- of bedrijfsnaam, adres (echter geen telefoon- of e-mailcontactgegevens) en geboortejaar. Voor marketinguitingen voor eigen aanbiedingen slaan wij, behalve deze gegevens, eventueel andere, rechtmatig door ons verworven gegevens op en gebruiken deze. Voor zover wij de boven genoemde gegevens aan de bij ons concern behorende bedrijven voor hun marketingdoeleinden overdragen, zijn deze wettelijk verplicht u erop te attenderen dat deze de gegevens van ons hebben verkregen (verwijzing in marketingmateriaal, e.d.). In dat geval slaan wij gedurende twee jaar de informatie op over de oorsprong en de ontvanger van de gegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Informatie over uw gebruiksgedrag

Aangezien wij onze aanbiedingen en onze reclame optimaal willen aanpassen aan de behoeften van de klant, hebben wij informatie nodig over het algemene gebruiksgedrag van die klant. Om die reden genereren wij uit de genoemde gebruiksgegevens, die wij op een betrouwbare manier verzamelen om ons websiteaanbod mogelijk te maken, gebruiksprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen. D.w.z. dat wij alle gegevens in de gebruiksgegevens die zouden kunnen terugverwijzen naar u als persoon (zoals IP-adres, gebruikersnamen, wachtwoorden), vervangen door een abstract kenmerk. Er wordt geen samenvatting gemaakt van de gebruiksprofielen met gegevens over u als persoon. Deze zullen evenmin voor andere doeleinden worden gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het opstellen van gebruiksprofielen.

Op sommige van onze websites hebben wij het 'tynt'-tool geïnstalleerd. Als vanuit dergelijke websites inhouden via 'copy-paste' (kopiëren en plakken) in e-mails of op sociale netwerken (bijv Facebook) worden toegevoegd, dan voegt deze tool een link toe naar de desbetreffende website en deelt ons mee, van welke website tijdens het proces van kopiëren en plakken gebruik werd gemaakt. Deze informatie wordt op puur geanonimiseerde basis verzameld. Hansgrohe kan op geen enkel moment zien, wie de desbetreffende inhouden met wie heeft uitgewisseld. Nadere informatie over deze tool kunt u inzien onder www.tynt.com.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google') Google Analytics maakt gebruik van zg. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik samenhangende diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door de software van uw browser navenant in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Met betrekking tot de discussie over de inzet van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij er op wijzen dat deze website Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” gebruikt en daarom IP-adressen slechts ingekort worden verwerkt, om een directe terugkoppeling naar personen uit te sluiten.

Op sommige van onze websites hebben wij het 'tynt'-tool geïnstalleerd. Als vanuit dergelijke websites inhouden via 'copy-paste' (kopiëren en plakken) in e-mails of op sociale netwerken (bijv Facebook) worden toegevoegd, dan voegt deze tool een link toe naar de desbetreffende website en deelt ons mee, van welke website tijdens het proces van kopiëren en plakken gebruik werd gemaakt. Deze informatie wordt op puur geanonimiseerde basis verzameld. Hansgrohe kan op geen enkel moment zien, wie de desbetreffende inhouden met wie heeft uitgewisseld. Nadere informatie over deze tool kunt u inzien onder www.tynt.com.

Toegang tot het gegevensgeheugen van uw eindapparatuur (gebruik van cookies)

Zonder uw voorafgaande toestemming maken wij alleen gebruik van de cookies-technologie, zodat er gebruik kan worden gemaakt van het aanbod op onze webpagina's. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten om o.a. bezoekers te identificeren die onze webpagina's herhaaldelijk bezoeken. Deze worden op uw eindapparatuur opgeslagen en vanaf dat punt door ons opgeroepen. Tijdens deze processen verzamelen wij geen persoonsgegevens zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming en maken daar evenmin gebruik van. Wij korten uw IP-adres af, zodat er geen verwijzing is naar u als persoon. Bovendien verzamelen wij alleen gegevens over de door u gekozen opties en slaan deze op (bijv. taalversies, landenpagina's, B2B- of B2C-aanbiedingen), product-ID uit memo's of downloadcenter, frequentie en duur van het paginabezoek, enz. U kunt te allen tijde via uw browserinstellingen vastleggen dat u geen cookies wilt ontvangen, of u kunt de op uw eindapparatuur opgeslagen gegevens wissen. Wanneer wij gebruik willen maken van cookies voor de op de behoeften afgestemde optimalisering van ons aanbod en onze marketing, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Externe dienstverleners

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens worden wij ten dele ondersteund door geselecteerde dienstverleners die in overeenstemming met hun opdracht zich jegens ons streng aan de voorschriften houden en die wij voor aanvang van hun taak als dienstverlener en daarna periodiek controleren.

Gegevens wissen

Voor zover in deze informatie over gegevensbescherming niets anders is bepaald, wissen wij uw persoonsgegevens uiterlijk drie maanden na het vervallen van het doel voor de opslag, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Uw rechten en contactpersoon

Met uitzondering van de hiervoor genoemde rechten kunt u te allen tijde om informatie vragen over de over u opgeslagen gegevens, evenals verzoeken om foutieve gegevens te corrigeren of te wissen. Wij verzoeken u uw bezwaren, vragen, informatie- of verwijderingsverzoeken, klachten, e.d., te richten aan:

Hansgrohe SE
Ingo Lorenz
Auestr. 5-9
D - 77761 Schiltach

Dataminimalisatie

We slaan persoonlijke gegevens in overeenstemming met de principes van datareductie en data minimalisatie alleen op, zo lang als nodig is of vereist door de wet (wettelijke bewaartermijn). Als het doel van de verzamelde informatie niet meer van toepassing is, of als de bewaartermijn eindigt, blokkeren of verwijderen we de gegevens.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar:

U hebt het recht op informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het recht te corrigeren, te blokkeren of verwijderen van deze gegevens.

Uitzonderingen: Dit is de benodigde dataopslag voor de verwerking van zakelijke transacties of gegevens die onder de wettelijke bewaarplicht vallen. 

U kunt uw toestemming voor gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik op elk moment intrekken. Neem per e-mail contact met ons op via privacy@hansgrohe.com. 

Wij staan tot uw beschikking voor verdere vragen over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt contact met ons opnemen via het e-mail adres privacy@hansgrohe.com of via de contact gegevens in de Disclaimer.

Om een gegevensblokkering op elk gewenst moment te kunnen overwegen, is het noodzakelijk om de gegevens, voor controle doeleinden, te bewaren in een vergrendeld bestand. Wanneer er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook om verwijdering van de gegevens vragen. Anders blokkeren we de gegevens, als u dat wilt. 

Met betrekking tot de herziening van de privacyverklaring, moeten we rekening houden met de volgende formulering en deze indien nodig opnemen bij het aanpassen van de pagina:

Wijziging van ons privacy beleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacy beleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat het privacy beleid moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene services. Het nieuwe privacy beleid is dan van toepassing op uw aanbieding bij uw volgende bezoek aan onze website.